GDPR

DATENSCHUTZPOLITIK

Die Gesellschaft INSTINKT Gaming essentials s.r.o., ID: 05611270, mit Sitz in: Náměstí 40, 739 21 Paskov (im Folgenden "Verantwortlicher" genannt), verwaltet und verarbeitet im Rahmen ihrer Tätigkeit die personenbezogenen Daten ihrer Kunden. Diese Richtlinie zur Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden "Richtlinie" genannt) informiert die betroffenen Personen über die Umstände der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und die Rechte, die sie in Bezug auf diese Verarbeitung haben.

Zwecke der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke der:

 1. Erbringung von Leistungen für Kunden gemäß dem Kaufvertrag;
 2. die ordnungsgemäße Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen und Wettbewerben, die von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen organisiert werden, sofern die betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesen Zwecken gegeben hat;
 3. Versendung kommerzieller Mitteilungen und für Marketing- und Werbezwecke, sofern die betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für diese Zwecke gegeben hat;
 4. Zusendung unaufgeforderter kommerzieller Mitteilungen auf der Grundlage des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen, d.h. Direktmarketing, in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht (insbesondere Artikel 13 der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und Abschnitt 7 des Gesetzes Nr. 480/2004 Slg. über bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft);
 5. Kontaktaufnahme mit Kunden, wenn der Kunde das Kontaktformular ausfüllt.

Umfang der personenbezogenen Daten

Der Umfang der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten hängt von dem Zweck ab, für den sie verarbeitet werden.

 1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet die für die Erfüllung des Kaufvertrags erforderlichen personenbezogenen Daten, nämlich: Name, Vorname, E-Mail- und Lieferadresse, Telefonnummer oder Firmenname.
 2. Zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit dem Kunden oder der Übergabe von Preisen aus Gewinnspielen verarbeitet der Verwalter personenbezogene Daten, die für diese Zwecke erforderlich sind und vom Kunden zur Verfügung gestellt werden. Dazu können zum Beispiel gehören: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, Alter oder andere Daten.
 3. Zum Zweck des Versands kommerzieller Mitteilungen auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Verwalters und/oder des Versands kommerzieller Mitteilungen sowie zu Marketing- und Werbezwecken auf der Grundlage der Zustimmung des Betroffenen verarbeitet der Verwalter folgende personenbezogene Daten: Name, Vorname, E-Mail-Adresse oder andere vom Kunden angegebene Daten.
 4. Zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden auf der Grundlage seiner Anfrage über das Kontaktformular verarbeitet der für die Verarbeitung Verantwortliche den Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail-Adresse des Kunden.
 5. Im Zusammenhang mit der Bewegung der Kunden auf der Website verarbeitet der für die Verarbeitung Verantwortliche beispielsweise auch Daten über die IP-Adresse, die Uhrzeit und den Zeitpunkt der Bewegung auf der Website, den Standort des Landes usw.

Freiwillige Bereitstellung von personenbezogenen Daten

Die betroffene Person stellt dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ihre personenbezogenen Daten freiwillig zur Verfügung. Die Nichtbereitstellung personenbezogener Daten kann jedoch die Fähigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen beeinträchtigen, der betroffenen Person Dienste zu erbringen, die auf der erforderlichen Kenntnis von Informationen über die betroffene Person, einschließlich personenbezogener Daten, beruhen.

Zeitraum der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung von Wettbewerben, der Bewertung und der Übergabe von Preisen verarbeitet der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten für den Zeitraum, der für die Erfüllung dieses Zwecks erforderlich ist.

Zum Zweck der Zusendung kommerzieller Mitteilungen und für Marketing- und Werbezwecke verarbeitet der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten für den Zeitraum, der für diese Zwecke erforderlich und angemessen ist, jedoch nicht länger als bis zum Widerruf der Einwilligung.

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Einwilligung der betroffenen Person, so kann diese ihre Einwilligung jederzeit durch eine elektronische Nachricht an info@instinkt.gg oder über den in der kommerziellen Mitteilung angegebenen Link widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen auf der Grundlage eines anderen Rechtstitels, insbesondere zum Zwecke der Erfüllung eines Kaufvertrags, der Erbringung einer Dienstleistung oder einer Verarbeitung, die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs auf der Einwilligung beruhte.

Empfänger von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche gibt keine personenbezogenen Daten weiter und stellt sie auch nicht Dritten zur Verfügung. Die Empfänger der personenbezogenen Daten dürfen nur die Auftragsverarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen sein, die die personenbezogenen Daten für den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu den oben genannten Zwecken verarbeiten.

Verantwortliche für personenbezogene Daten:

 • Packeta.com
 • Gls-group.com
 • PayPal.com
 • ComGate Payments, a. s.
 • GpWebpay.com

Art der Verarbeitung personenbezogener Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche und gegebenenfalls seine Auftragsverarbeiter verarbeiten personenbezogene Daten manuell (in elektronischer Form) und elektronisch mit automatisierten Mitteln.

Rechte der betroffenen Person

Die betroffene Person hat die folgenden Rechte:

a) Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht, und wenn ja, Zugang zu diesen personenbezogenen Daten und zu den folgenden Informationen zu erhalten:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Subjekt údajů má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

b) Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

d) Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

f) Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní e-mail Správce: info@instinkt.gg

Yes, our products are not regulated and you can use them in a computer game competition.

We are a Czech company focused on the development and production of nutritional supplements for professional e-sport gamers as well as for casual players of competitive games.

Products:

 • BOOST –  is used to increase performance and the condition for better results in gaming. The composition of carefully selected ingredients provides energyBOOST and adaptogen nootropic plants increase cognitive brain function.
 • RELOAD –  is used to improve sleep and regenerate the body. Gamers are the most affected group with impaired sleep quality due to irregular sleep and the negative effect of blue light from monitors before bedtime.
 • EVOLVE – focuses on comprehensive health and personal performance support. It serves to supply natural energy, improve cognitive functions of the brain, support eyesight, support metabolism along with antioxidant effects and supply vitamins with electrolytes for the best possible overall body function.

RELOAD is the first dietary supplement of its kind developed specifically for gamers. The combination of carefully selected ingredients improves the quality of deep sleep (REM) and supports the regeneration of the body, brain, stress relief and provides a good condition for better results the next day.

 • It is taken 1-2 hours before bedtime.
 • Long-term effect of increased sleep quality.

The pill is an ideal form for 4 reasons:

 1. PURE MIXTURE
  In a pill form, you can simply put in only those ingredients that you really want to have in it and have them work. Liquids are very unstable and most energy drinks therefore contain by-products and undesirable pollutants such as preservatives, colorants and flavors.
 2. WITHOUT CO2
  Energy drinks contain gas, which bothers most people. The feeling of a bloated belly is not pleasant and certainly not during a game session. One pill contains exactly the same energy as drinking two energy drinks.
 3. NO SUGAR
  Sugar is not a good source of energy. With a pill, however, you can forgo sugar and sweeteners. To make an energy drink taste that good, you have to put a lot of sugar in it: Up to 25 sugar cubes per 1 liter. Not only can sugar possibly make you fat, it only provides an instant energy boost that drops off very quickly. The side effects such as restlessness, nervousness and an unpleasant tremor quickly set in.
 4. CHEAPER
  Even if it doesn't seem like it, taking pills is actually cheaper than consuming coffee or energy drinks.
  1 pill = 2 energy drinks = 3 cups of coffee
  • PILL: Price for one approx0,37 EUR
  • ENERGY DRINK: Preis for 2 ca. 2,5 EUR
  • COFFEE: Price for 3 cups at home ca. 6 EUR

EVOLVE is the first dietary supplement of its kind that focuses on the comprehensive improvement of health and personal performance. The composition contains natural substances that support the human body in a wide range and, unlike ordinary energy drinks, it does not contain any sugar. The composition also contains a mix of important electrolytes and vitamins that will strengthen immunity and overall health.

BOOST is a dietary supplement packed with the most effective substances for increasing energy, concentration and accelerating reactions. Experienced chemists from the pharmaceutical field and nutrition experts participated in the development of the composition. We have created a perfect combination of substances that react with each other and help to achieve better results.

 • It is used about 30 minutes before the performance
 • Duration of action 4-6 hours

Health is the highest priority for us. Our products contain an adequate dose of ingredients that are completely safe for the body. All ingredients in the composition are approved by the European Union and classified as harmless. The products are also registered in the Czech Republic (SZÚ) and approved for sale throughout the EU.

Each RELOAD and BOOST pack contains 60 pills.

How to use Instinkt?

BOOST

 • Is used about 30 minutes before the performance
 • Duration of effect approx. 4-6 hours

RELOAD

 • Is used approx. 1-2 hours before going to bed
 • Long-term effect due to increased sleep quality

EVOLVE

 • Mix 2 scoops (9.6g) well in 500ml of water (any undissolved precipitates are fine)
 • You can take 2 drinks a day. We recommend a break of at least 3 hours between drinks

You can pay your order online through our e-shop by credit card or Paypal.

We ship the ordered goods within 24 hours. The package is usually delivered within the countries of the European Union in 2-3 working days after the shipment. We deliver the package directly to your home. You will be regularly informed about the status of the shipment by e-mail. The link to track the shipment is in the e-mail confirming your order.

You can return the goods ordered on our website undamaged and unopened without giving any reason within 14 days after purchase. A detailed procedure for complaints or returns can be found in the Terms and Conditions.

Get in touch